Highlights van de bestuurvergadering van 26 mei 2015

Hightlights: Bezoek Sportvisie 2015 en NOB ledenraad 2015, flessenhuur

Bij vragen of opmerkingen over de highlights kan altijd een van de bestuursleden aangesproken worden of een mailtje gestuurd worden aan het bestuur (als je inlogt verschijnt hier het emailadres). Door een misverstand zijn de highlights deze keer later dan normaal. In  de bestuursvergadering van 26 mei 2015 zijn onder andere de volgende punten aan de orde geweest.

Sportvisie 2015- 2019 “Beweeg mee, sportexpeditie Eindhoven”

Gemeente Eindhoven heeft onlangs haar visie op de toekomst van sport binnen haar gemeentegrenzen gepresenteerd. De drijvende kracht achter deze visie is een grote bezuiniging, waardoor subsidies afgebouwd worden en faciliteiten worden geprivatiseerd, ingekrompen of geëlimineerd. De consequentie voor DTE zijn waarschijnlijk zeer gering en heeft alleen betrekking op het instructiebad in de Tongelreep:

 • De huurprijs van het bad wordt, na een forse verhoging van 5% per jaar over de afgelopen 4 jaar, de komende 3 jaar “slechts” voor inflatie gecorrigeerd.
 • Alle 4 scenario’s voor de aanpassingen van de Tongelreep (sluiting golfslagbad) laten het instructiebad ongemoeid.

Via de Eindhovense Sport Raad worden wij op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

Wij blijven alert.

NOB ledenraad 2015

De jaarlijkse ledenraadvergadering van de NOB werd dit jaar gehouden in Burgh Haamstede, het hart van het wereldkampioenschap onderwaterfotografie.

Op de agenda stonden de volgende punten:

 • Mededelingen
 • Verslag Ledenraadsvergadering 2014
 • Jaarverslag 2014
 • Jaarplan 2016
 • Mutaties bestuur NOB

Het verslag van deze Ledenraadsvergadering staat binnenkort op de website ter inzage voor iedereen. De punten die in de directe toekomst van invloed zijn op DTE zijn hier samengevat.

Jaarplan 2016

 • Contributiebesluit 2016
  • De contributie voor NOB lidmaatschap wordt in 2016 niet verhoogd. Wel wordt deze geïndexeerd met 2%.
  • De Financiële Commissie (een soort kascommissie) zoekt versterking. Belangstellenden kunnen zich aanmelden.
 • Opleidingen
  • Het opleidingscurriculum wordt aangepast met betrekking tot inhoudelijke fouten, nieuwe inzichten en taalfouten.
  • Het Instructeur-Trainer-schap kan in de toekomst alleen behouden worden door voortdurende bijscholing in de vorm van workshops (“een leven lang leren”). De licentie bijdrage (20 Euro per jaar) blijft gehandhaafd. Men wil af van “slapende Instructor Trainers-ers”
 • Veiligheid
  • De nog aan te nemen zwembadwet, waarmee gebruikers van zwembaden een rol in het toezicht op de veiligheid in het zwembad krijgen, werpt haar schaduw vooruit. De toezichthouders moeten, wanneer deze wet van kracht wordt, een jaarlijkse certificering verwerven, met als basis een EHBO en Reanimatie diploma. De NOB wil een van de certificerende organisaties worden. Er worden ongetwijfeld kosten verbonden aan de certificering.
  • Er komt een nieuwe opzet van de Duik Ongevallen Statistiek en Analyse, die onafhankelijk wordt van de NOB.
  • De Veiligheid Commissie van de NOB zoekt versterking.
  • Belangstellenden kunnen zich aanmelden.
  • Er komt weer nieuwe belangstelling voor de Risico Inventarisatie en Evaluatie (volgens de ARBO wetgeving ook verplicht voor amateur duikverengingen). Hiervoor is een hulpmiddel: de Sportduik Risicograaf. DTE heeft in het verleden een dergelijke analyse gemaakt en deze zal in de nabije toekomst herzien moeten worden
 • Verenigingsondersteuning vanuit de NOB
  • Er worden weer NOB thema avonden georganiseerd, bedoeld als ondersteuning van verenigingsbesturen. Thema’s worden: sportief besturen, ledenwerving, toezicht zwembadwater, et cetera).
 • Communicatie en publiciteit
  • Er staat op YouTube een promotiefilmpje dat door verenigingen gebruikt mag worden voor ledenwerving. Het bestuur gaat bekijken of we dit filmpje met of zonder aanpassing kunnen vertonen in de Tongelreep en / of onze website. Mogelijk kunnen we het combineren met eigen materiaal
 • Masterplan Zeeland 2.0
  • Het ecosysteem van de Grevelingen dreigt af te sterven. De leef conditie moet verbeterd worden door middel van een “getijdengemaal” waarmee de waterbeweging gestimuleerd wordt en er een soort “Oosterschelde situatie” ontstaat.
  • Er gaan meerdere Hot Spots ingericht worden. Hier worden speciale voorzieningen (toilet, douche, spoelbakken, horeca, et cetera) voor duikers gemaakt. De duiksport in Zeeland is nog nooit zo luxe geweest.
  • Er wordt aandacht voor de Zeeland App van de NOB gevraagd. Met behulp van de App kan de drukte op een bepaalde stek bekeken worden.

 

Flessenhuur

Er zijn een aantal 15 liter flessen te huur voor 10 Euro/2 weken. Melden bij Michael Kremers.